สาขาวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล             : ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : 
ตำแหน่ง        : หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
TEL               : 075-489-625 ต่อ 105
EMAIL          : test@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล             : ผศ.จรีพร  เชื้อเจ็ดตน 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : 
ตำแหน่ง        : อาจารย์ประจำ
TEL               : 075-489-625 ต่อ 105
EMAIL          : test@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล             : ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : 
ตำแหน่ง        : อาจารย์ประจำ
TEL               : 075-489-625 ต่อ 105
EMAIL          : test@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล             : ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : 
ตำแหน่ง        : อาจารย์ประจำ
TEL               : 075-489-625 ต่อ 105
EMAIL          : test@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล             : ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : 
ตำแหน่ง        : อาจารย์ประจำ
TEL               : 075-489-625 ต่อ 105
EMAIL          : test@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวสุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : 
ตำแหน่ง        : อาจารย์ประจำ
TEL               : 075-489-625 ต่อ 105
EMAIL          : test@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด