หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    รายละเอียดคลิก 

                                             หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปี

                                                 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

                                                   0 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
                                                      ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านอุตสาหกรรมอาหาร หรือด้านเกษตรกรรม หรือสาขาอาหารและโภชนาการ

                                           หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน) ปริญญาตรี

                                                 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
                                                    0 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
                                                       หรือสาขาอุตสาหกรรมอาหาร   หรือสาขาผลิตภัณฑ์ประมงหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน